Czy Dominion to dobra inwestycja? (2024)

Czy Dominion to dobra inwestycja?

Średnia cena docelowa stanowi wzrost o 9,62% w porównaniu z obecną ceną wynoszącą 44,7 USD. Co analitycy mówią o Dominion Energy?Konsensus analityków Dominion Energy w sprawie ratingu jest Trzymany. Opiera się to na ocenach 6 analityków z Wall Streets.

Czy akcje Dominion to dobry zakup?

Dominion Energy Inc., D

Akcje Dominion Energy otrzymały konsensusową rekomendację trzymaj. Średni wynik oceny opiera się na 17 ocenach kupuj, 45 ocenach trzymaj i 2 ocenach sprzedaży.

Dlaczego akcje Dominion Energy radzą sobie tak słabo?

Jedną z głównych przyczyn spadków akcji Dominion Energy jest:spadek zarobków. Wyniki spółki za II kwartał 2021 roku były poniżej oczekiwań, co przełożyło się na spadki cen akcji. Zysk na akcję (EPS) Dominion Energy za drugi kwartał 2021 r. wyniósł 0,80 USD, co oznacza spadek z 0,81 USD w tym samym okresie ubiegłego roku.

Czy Dominion Energy jest dobrą akcją dywidendową?

Dominion jest prawdopodobnie wiele lat od podwyżki dywidendy. Jak wspomniano, prognoza skorygowanego zysku na akcję na 2023 r. wynosi 2,90 USD, a dywidenda wynosi 2,67 USD rocznie. Obecny wskaźnik wypłaty skorygowanych zysków wynosi 92%. Zatem zarobki będą musiały znacznie wzrosnąć, zanim będą mogły uzasadniać podwyżkę.

Jaka jest docelowa cena Dominion?

Migawka
Średnia rekomendacjaTrzymać
Średnia cena docelowa48,85
Liczba ocen18
Data raportu rocznego12.2023
Zysk za ostatni kwartał0,77
Jeszcze 6 rzędów

Czy akcje Dominion można kupić czy sprzedać?

Spółka Dominion Energy uzyskała konsensusową rekomendację Trzymaj. Średni wynik oceny firmy wynosi 2,25 i opiera się na 3 ocenach kupuj, 9 ocenach trzymaj i braku ocen sprzedaży.

Jak często Dominion wypłaca dywidendę?

Dywidendy od akcji zwykłych Dominion Energy są wypłacane zgodnie z deklaracją Zarządu. Dywidendy sązazwyczaj wypłacane 20 marca, czerwca, września i grudnia. Dywidendy mogą być wypłacane czekiem lub depozytem elektronicznym albo mogą być reinwestowane.

Czy Dominion Energy ma kłopoty finansowe?

Altman Z-Score firmy wynosi zaledwie 0,59, czyli poniżej strefy zagrożenia wynoszącej 1,81. To sugeruje, żew ciągu najbliższych kilku lat firma może stanąć w obliczu trudności finansowych. Dodatkowo niski wskaźnik środków pieniężnych do zadłużenia spółki wynoszący 0 wskazuje na trudności w radzeniu sobie z istniejącym poziomem zadłużenia.

Jaka przyszłość czeka Dominion Energy?

„Przewidujemy, że w ciągu najbliższego półtorej dekady zainwestujemy do 72 miliardów dolarów w możliwości transformacji sieci odnawialnych, magazynowania oraz sieci elektroenergetycznych i gazowych, a także zapewnimy ciągłość pracy naszych zeroemisyjnych elektrowni jądrowych. Oczekujemy, że inwestycje te poprawią naszą jeszcze większy profil środowiskowy.”

Kto jest właścicielem większości akcji Dominion Energy?

Grupa Vanguard Incjest największym indywidualnym akcjonariuszem Dominion Energy, posiadającym 76,10 mln akcji, co stanowi 9,09% spółki. Akcje Dominion Energy firmy Vanguard Group Inc są obecnie wyceniane na 3,47 miliarda dolarów.

Jakie akcje dywidendowe są najbezpieczniejsze do kupienia teraz?

Kinder Morgan (NYSE: KMI), Equinix (NASDAQ: EQIX) i Lockheed Martin (NYSE: LMT)to trzy superbezpieczne akcje dywidendowe, ponieważ generują zabezpieczone umową przepływy pieniężne i mają silny profil finansowy.

Dlaczego Dominion Energy obniżyło dywidendę?

Jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej podlegające w przeważającej mierze regulowanemu, zyski Dominion Energy powinny charakteryzować się dużą odp*rnością. Jednakże,z powodu rzekomo strategicznych posunięć firmy mających na celu sprzedaż aktywówobniżone zyski powodowały w przeszłości obniżki dywidendy.

Czy Dominion Energy to spółka typu blue chip?

Dominion Energy (D) jest obecnie najtańszym przedsiębiorstwem typu blue chip na rynku, podkreśla Michael Foster, redaktor Contrarian Income Report. Dywidendy użyteczności publicznej.

Kto kupuje Dominiona?

Proponowany zakup 78 000 mil rurociągów i innych aktywów sprawi, że spółka z siedzibą w Calgary stanie się największym przedsiębiorstwem gazowniczym w Ameryce Północnej.Enbridge Inc.

Ile razy akcje Dominion dzieliły się?

Akcje Dominion Energy (symbol: D) przeszły łącznie2 podziały akcji. Ostatni podział akcji miał miejsce 20 listopada 2007 r. Jedna akcja D zakupiona przed 24 stycznia 1992 r. równałaby się dzisiejszym 3 akcjom D.

Jaka jest rentowność akcji Dominion?

Dane dotyczące dywidend

Stopa dywidendy Dominion Energy, Inc. ( D ) wynosi5,84%co oznacza, że ​​za każde 100 dolarów zainwestowane w akcje spółki inwestorzy otrzymają dywidendę w wysokości 5,84 dolara rocznie. Wskaźnik wypłaty Dominion Energy, Inc. wynosi 129,88%, co oznacza, że ​​129,88% zysków spółki jest wypłacane w formie dywidendy.

Czy Dominion został wykupiony?

Dominion Energy sprzedało Enbridge.

Kiedy ostatni raz doszło do podziału akcji starego Dominion?

Lista podziału akcji
DataPodziałSkumulowana wielokrotność
25.03.20203:2x11,390625
2012-09-103:2x7,59375
24.08.20103:2x5,0625
2005-12-013:2x3,375
Jeszcze 2 rzędy

Kiedy ostatni raz doszło do podziału akcji Dominion Energy?

Cztery dodatkowe ważne rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu kosztu akcji Dominion Energy, to: (1) wymiana akcji zwykłych Virginia Electric and Power Company na akcje zwykłe Dominion Resources w 1983 r.; (2) podział akcji 3 do 2 w styczniu 1992 r.; (3) podział akcji w stosunku 2 do 1Listopad 2007; oraz (4) podatek...

Czy akcje Dominium pójdą w górę?

Średnio,Analitycy z Wall Street przewidują, że cena akcji Dominion Energy może osiągnąć 48,78 dolarów do 1 grudnia 2024 r.. Średnia prognoza cen akcji Dominion Energy przewiduje potencjalny wzrost o 8,18% w porównaniu z obecną ceną akcji D wynoszącą 45,09 USD.

Jak długo muszę posiadać akcje, aby otrzymać dywidendę?

Krótko mówiąc, aby kwalifikować się do wypłaty dywidendy z akcji, musisz kupić akcje (lub już je posiadać)co najmniej na dwa dni przed dniem zapisui nadal posiadać akcje po zamknięciu sesji na jeden dzień roboczy przed datą ex-data. To jeden dzień przed datą byłej dywidendy.

Jaka jest dywidenda dla akcji Dominion Energy za 2023 rok?

RICHMOND, Wirginia, 2 listopada 2023 r. /PRNewswire/ -- Rada dyrektorów Dominion Energy (NYSE: D) ogłosiła kwartalną dywidendę w wysokości66,75 centów na akcjęakcji zwykłych. Dywidendy zostaną wypłacone 20 grudnia 2023 r. akcjonariuszom zarejestrowanym na koniec dnia roboczego.

Czy Berkshire Hathaway kupił Dominion Energy?

Berkshire Hathaway Energy ogłosiła dzisiaj, że sfinalizowała zakup 50% udziałów spółki komandytowej Dominion Energy w spółce Cove Point LNG, LPco daje łączny udział własnościowy wynoszący 75%. Udziały własnościowe znajdują się w BHE GT&S, LLC, jednostce biznesowej Berkshire Hathaway Energy.

Czy Dominion Energy jest niedoceniana?

Ocena ryzyka

Ryzyko to znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w niskim wskaźniku Altman Z-score wynoszącym 0,57. Wskaźniki te sugerują, że Dominion Energy, pomimo widocznego zaniżenia,może stanowić potencjalną pułapkę wartości. Ta złożoność podkreśla znaczenie dokładnej analizy due diligence przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dlaczego Dominion sprzedaje aktywa?

Jak wcześniej dziennik „Wall Street Journal” podał, że Dominion rozważa sprzedaż spółek.Sprzedaż następuje w czasie, gdy prawodawcy i organy regulacyjne w całych Stanach Zjednoczonych debatują nad przyszłością gazu ziemnego, a coraz więcej miast stara się ograniczyć jego zużycie w domach i firmach.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 22/11/2023

Views: 6064

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.