Dlaczego warto inwestować w Dollar General? (2024)

Dlaczego warto inwestować w Dollar General?

Dobra wiadomość dla akcjonariuszy jest takaDollar General w dalszym ciągu rośnie, jest rentowny, a jego zyski mogą zacząć odbijać w 2024 roku. Kiedy nastąpi odbicie zysków, akcje te mają mnóstwo zalet i dlatego uważam, że warto je dzisiaj kupić.

Czy Dollar General jest dobry do inwestowania?

Czy akcje Dollar General Corporation to kup, sprzedaj czy trzymaj?Akcje Dollar General Corporation otrzymały konsensusową rekomendację kupuj. Średni wynik oceny opiera się na 59 ocenach kupuj, 32 ocenach trzymaj i 6 ocenach sprzedaży.

Czy nieruchom*ość Dollar General to dobra inwestycja?

Oceniając wszystkie za i przeciw, można być tego pewnyminwestowanie pieniędzy w nieruchom*ości Dollar General to szansa niskiego ryzyka, stabilna i zyskowna, aby doświadczyć wszystkich korzyści wynikających z potrójnego najmu netto i zarabiać dobre pieniądze.

Czy DG to dobra inwestycja długoterminowa?

Akcje Dollar General Corporation posiadają sygnał sprzedaży z krótkoterminowej średniej kroczącej; jednocześnie jednak pojawia się sygnał kupna ze średniej długoterminowej. Ponieważ średnia krótkoterminowa jest powyżej średniej długoterminowejna giełdzie pojawił się ogólny sygnał kupna, który daje pozytywną prognozę dla akcji.

Jaka przyszłość czeka akcje Dollar General?

Prognoza DG ds. Giełdy na 12 miesięcy

Na podstawie 18 analityków z Wall Street oferujących 12-miesięczne ceny docelowe dla Dollar General w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Theśrednia cena docelowa wynosi 139,82 USD, przy wysokiej prognozie na poziomie 170,00 USD i niskiej prognozie na poziomie 100,00 USD. Średnia cena docelowa stanowi zmianę o 3,99% w stosunku do ostatniej ceny wynoszącej 134,45 USD.

Jakie są mocne strony Dollar General?

Podsumowując, Dollar General Corp (NYSE:DG) wykazuje:solidna obecność w handlu detalicznym i efektywne zarządzanie kosztamiza swoje główne mocne strony, które umożliwiły mu poruszanie się w trudnym otoczeniu gospodarczym. Firma stoi jednak przed presją na marże i wyzwaniami w zakresie zarządzania zapasami, które mogą mieć wpływ na jej wyniki finansowe.

Jak opłacalny jest Dollar General?

Zysk brutto Dollar General za dwanaście miesięcy kończących się 31 października 2023 r. wyniósł11 961 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 5,18% rok do roku. Roczny zysk brutto Dollar General za 2023 r. wyniósł 11,82 mld USD, co oznacza wzrost o 9,31% w porównaniu z 2022 r. Roczny zysk brutto Dollar General za 2022 r. wyniósł 10,813 mld USD, co oznacza wzrost o 0,88% w porównaniu z 2021 r.

Czy Dollar General jest dochodową firmą?

Zysk brutto jako procent sprzedaży netto wyniósł w trzecim kwartale 2023 roku 29,0%.w porównaniu do 30,5% w III kwartale 2022 r., co oznacza spadek o 147 punktów bazowych. Ten spadek stopy zysku brutto można przypisać przede wszystkim zwiększonemu skurczowi, niższym marżom na zapasach i zwiększonym przecenom.

Ile kosztuje inwestycja w Dollar General?

Niestety sklepy Dollar General nie obsługują franczyzy. Wszystkie ich jednostki są własnością firmy i są przez nią zarządzane, co oznacza, że ​​zyski pozostają w firmie i nie trafiają do operatorów zewnętrznych. SZACUJEMY, ŻE OGÓLNY KOSZT FRANCZYZY W DOLARACH BĘDZIE1 000 000 USD DO 2 000 000 USD+.

Jak kupić nieruchom*ość za 1000 dolarów?

  1. Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchom*ości (REIT) Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchom*ości (REIT) to jeden z najlepszych sposobów na zainwestowanie 1000 dolarów i są przyjazne dla początkujących. ...
  2. Finansowanie społecznościowe nieruchom*ości. ...
  3. Spółki z branży nieruchom*ości. ...
  4. Hurtowa sprzedaż nieruchom*ości. ...
  5. Mikropożyczki typu peer-to-peer. ...
  6. Wynajem nieruchom*ości pod klucz. ...
  7. Linki podatkowe. ...
  8. Pożyczki na trudne pieniądze.

Czy Dollar General odbije się?

Kolejny dyskontowy sprzedawcaodbicie może nastąpić w 2024 rjest Dollar General. Detalista stracił w tym roku prawie połowę swojej wartości, bo nie uwzględnił szacunków i obniżył prognozę.

Czy Dollar General jest dobrą akcją dywidendową?

Godna uwagi dywidenda:Dywidenda DG (1,77%) jest wyższa niż 25% najniższych płatników dywidend na rynku amerykańskim (1,51%). Wysoka dywidenda: dywidenda DG (1,77%) jest niska w porównaniu z 25% największych płatników dywidend na rynku amerykańskim (4,61%).

Czy Dollar General jest przewartościowany?

Streszczenie.DG' ma słabą wycenę przy obecnej cenie akcji ze względu na zawyżony współczynnik PEG wynikający z silnego wzrostu. Wskaźniki PE i PEG DG są gorsze od średniej rynkowej, co prowadzi do uzyskania wyniku wyceny poniżej średniej.

Kto jest największym akcjonariuszem Dollar General?

Do największych akcjonariuszy należą Vanguard Group Inc, BlackRock Inc., Capital International Investors, Capital World Investors, State Street Corp, Price T Rowe Associates Inc /md/, VTSMX – Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares, ABALX – AMERICAN BALANCED FUND Class A , ANCFX - AMERYKAŃSKIE FUNDUSZE FUNDAMENTALNE...

Czy Dollar General jest zadłużony?

Jaki jest dług Dollar General? Możesz kliknąć poniższą grafikę, aby zapoznać się z liczbami historycznymi, ale pokazuje ona, że ​​od lipca 2022 r. Dollar General miał zadłużenie na poziomie 5,19 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z 4,16 mld USD w ciągu jednego roku. Jednakże dysponuje 326,3 mln USD środków pieniężnych, które to kompensują, co prowadzi do zadłużenia netto w wysokości około 4,87 mld USD.

Jakie są prognozy giełdowe dla Dollar General w 2024 roku?

Według naszej aktualnej prognozy akcji DG wartość akcji Dollar General wzrośnie o 0,14% i osiągnie poziom132,10 USD za akcję do 5 lutego 2024 r. Według naszych wskaźników technicznych obecne nastroje są niedźwiedzie, a Indeks Strachu i Chciwości wynosi 39 (Strach).

Jakie są słabe strony Dollar General?

Następnie oceń słabe strony Dollar General, które są czynnikami wewnętrznymi, które mogą utrudniać działanie firmy. Mogą one obejmować takie czynniki jakograniczona obecność międzynarodowa, zależność od dostawców zewnętrznych, duża rotacja pracowników i ograniczona obecność w Internecie.

Jakie są zagrożenia dla Dollar General?

Konkurencja ze strony innych dyskontów: Dollar General działa w wysoce konkurencyjnej branży, w której wielu innych dyskontów walczy o udział w rynku. Główni konkurenci, tacy jak Walmart, Target i Dollar Tree, stanowią poważne zagrożenie dla wyników finansowych Dollar General.

Kto jest docelową grupą odbiorców Dollar General?

Poznaj typowego klienta Dollar General:Starszy robotnik wiejski z wykształceniem średnim i dochodem poniżej 40 000 dolarów.

Dlaczego Dollar General ma trudności?

Dollar General został ukarany wysokimi karami zanaruszenia bezpieczeństwa, ostro skrytykowany w wieczornej telewizji, a nawet unieważniony przez własnych akcjonariuszy. W czwartek dyrektor generalny Todd Vasos podczas rozmowy telefonicznej z inwestorami w sprawie wyników przedstawił plany dyskonta dotyczące próby odwrócenia zarówno wyników spółki, jak i jej problemów z public relations.

Dlaczego akcje Dollar General spadają?

Sugeruje to, że Dollar General może ponieść pewne straty w udziale w rynku w związku ze zmianą nawyków konsumenckich. Gorsze wiadomości dotyczyły rentowności, która gwałtownie spadła do połowy 2023 r. Dollar General obwinia kilka kwestii za ten kryzys, w tymprzechylenie popytu w kierunku niskomarżowych towarów konsumpcyjnych, takich jak artykuły spożywcze.

Ile zarabia właściciel Dollar General rocznie?

Dyrektorem generalnym Dollar General jest Todd Vasos, mianowany w październiku 2023 r., którego kadencja trwa krócej niż rok. całkowite roczne wynagrodzenie wynosi15,62 mln dolarów, na który składa się 8,9% wynagrodzenia i 91,1% premii, w tym akcje spółki i opcje. bezpośrednio posiada 0,054% akcji spółki o wartości 16,03 mln dolarów.

W którym stanie znajduje się najwięcej sklepów Dollar General?

Sklepy te znajdują się w 48 stanach i terytoriach oraz 8008 miastach. Stan z największą liczbą lokalizacji Dollar General toTeksas, z 1947 sklepami. Stanowi to około 10% wszystkich lokalizacji Dollar General w Stanach Zjednoczonych.

Czy można kupić franczyzę Dollar General?

Czy prowadzicie franczyzę swoich sklepów?Nie, wszystkie sklepy Dollar General są obsługiwane przez firmę.

Kto jest właścicielem Dollar General?

Grupa inwestycyjna składająca się z podmiotów stowarzyszonych zKohlberg Kravis Roberts (KKR), GS Capital Partners (spółka zależna Goldman Sachs), Citigroup Private Equity i inni współinwestorzysfinalizował przejęcie Dollar General Corporation za 6,9 miliarda dolarów.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 27/10/2023

Views: 6066

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.